SVVK Trust’s

Kalmathada Pujya Shri Virupaksha Shivacharya Ayurvedic Medical College and Hospital

Manvi – 584 123.